Conditions of use

Last updated: Nov 2, 2021

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website.

Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

 1. Doel en inhoud van de website

  Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van ADM. Met deze website wil ADM u een eenvoudige, een snelle en een verbeterde toegang bieden tot informatie van ADM.
  Tevens biedt deze website u toegang tot het inschrijven voor ADM activiteiten en het inloggen op ADM extranet.

 2. Contactgegevens

  Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kan u ADM contacteren op het volgende adres: ADM cvba, Wetenschapspark Darwin 206, Galileilaan 15, 2845 Niel, op info@adm.be.

 3. Aard van de aangeboden informatie

  De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

 4. Aansprakelijkheid

  ADM doet haar best om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds ADM contacteren.

  ADM spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. ADM kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan ADM niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden.

  ADM kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie(oa onjuistheden, onbeschikbaarheid ). U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van informatie.

 5. Externe hyperlinks

  Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover ADM geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Een hyperlink naar zulke externe website leidt steeds tot de opening van een nieuw venster in uw browser. ADM kan geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

 6. Intellectuele eigendom

  De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden op deze website mogen niet worden gereproduceerd tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van ADM.

 7. Wijzigingen

  ADM behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 2 november 2021.

 8. Bescherming van uw persoonsgegevens

  ADM respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan u onze Privacyverklaring raadplegen.

 9. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

  Deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze website gaat U ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.


Conditions of use

Last updated: Nov 2, 2021

Access to and use of this website are subject to the following terms of use ("Terms of Use"). You are kindly requested to carefully read the Terms of Use before using this website in any way.

By accessing this website or by using it in any way, you expressly agree to these terms.

 1. Purpose and content of the website

  This website is a guide to finding information on the products and services of ADM. With this website, ADM aims to provide simple, fast and improved access to information from ADM. This website also offers you access to registration for ADM activities and logging on to the ADM extranet.

 2. Contact details

  If you need further information or want to pass on comments, you can contact ADM at the following address: ADM cvba, Noorderlaan 139, 2030 Antwerp, through info@adm.be, by telephone +32 15 28 39 46.

 3. Nature of the information provided

  The information that is available on this website is of a general nature. The information is not adapted to personal or specific circumstances and therefore cannot serve as personal, professional or legal advice. This website and all the materials provided are available “as is” and without any warranty. The use of the website and the information it contains is therefore solely at your own risk.

 4. Liability

  ADM endeavours to secure the website with all reasonable methods, and to limit any inconvenience caused by technical faults as much as possible. However, ADM cannot exclude the possibility that incorrect technical actions or unauthorised interventions may occur. For these reasons, ADM cannot guarantee that access to the website is not interrupted or otherwise affected by such problems.

  Accordingly, ADM shall under no circumstances be held liable for any direct or indirect damage resulting from the use of this website or the information made available (e.g. errors, unavailability). You are responsible for any damage to your computer system or for loss of data as a result of downloading information.

 5. External hyperlinks

  This website contains hyperlinks to other websites over which ADM has no technical or content control. A hyperlink to such an external website always leads to the opening of a new window in your browser. ADM cannot guarantee the completeness or accuracy of the content, or availability of these websites and therefore accepts no liability for any direct or indirect damage resulting from their use.

 6. Intellectual property

  The texts, images, video files and audio files on this website may not be reproduced without prior written permission from ADM.

 7. Modifications

  ADM reserves the right to change these Terms of Use at any time. It is your responsibility to read the applicable terms regularly. These Terms of Use were last modified and revised on 1 December 2011.

 8. Protection of your personal data

  ADM respects your privacy. The information that you enter on the website will be treated confidentially. For more information, please consult our Privacy Statement.

 9. Applicable law and competent court

  These Terms of Use and the Privacy Statement are governed by Belgian law. By using this website you agree that, in the event of a dispute, the courts of Antwerp have sole jurisdiction.